Bildirinin uzunluğu 10.000 sözcüğü geçmemelidir.

Yazarlar unvanlarını, görev yaptıkları kurumları ve e-posta adreslerini bildirinin ilk sayfasında verecekleri dipnotla belirtmelidirler.

Bildiri, Word formatında, 1,5 satır aralığında ve Times New Roman karakterinde yazılmalıdır. Bildiri içinde; bildiri başlığı 16 punto, tüm harfler büyük, koyu ve ortalı; yazar- yazarların adları 14 punto, sağda; ana başlıklar 12 punto, büyük, solda, koyu; alt başlık 12 punto, baş harfler büyük, solda, koyu; ana bölümler 12 punto, iki yana yaslı; dipnot, özet, kaynakça, tablo gibi bölümler 10 punto, iki yana yaslı olmalıdır.

Bildiri özeti 300 sözcükten oluşmalı ve 4 anahtar sözcük ile birlikte bildirinin sonuna eklenmelidir.

Bildirinin giriş ve sonuç bölümleri dışında ana başlık ve alt başlıklar sayısal olarak (1., 1.1., 1.1.1.) numaralandırılmalıdır.

Bildiri içinde yapılacak yollamalar ayraç içinde gösterilmelidir. Kaynakça da bu yollama sistemine uygun olarak hazırlanmalıdır. Aşağıda farklı nitelikteki kaynakların metin içindeki yollamalarda ve kaynakçadaki yazılış biçimleri örneklerle gösterilmiştir:

A.    Tek yazarlı eserler:

1.     Metin içindeki yollamada (kitap): (Ekici, 2019: 50)

Aynı yazarın, aynı yıl birden fazla eserine yollama yapılması durumunda: (Ekici, 2019a: 50), (Ekici, 2019b: 110).

Kaynakçada: Ekici, Birol (2019), Karşılaştırmalı Büyükşehir Yönetimi (İstanbul: Marmara Belediyeler Birliği Kültür Yayınları).

2.     Metin içindeki yollamada (makale): (Keleş, 2020: 49)

Kaynakçada: Keleş, Ruşen (2020), “Yerel Demokrasiyi Merkeziyetçilik Virüsünden Arındırmak”, Kent ve Çevre Araştırmaları Dergisi, 2(1): 45-58.

B.    İki yazarlı eserler:

1.     Metin içindeki yollamada (kitap): (Mengi ve Algan, 2003: 70).

Kaynakçada: Mengi, Ayşegül ve Nesrin Algan (2003), Küreselleşme ve Yerelleşme Çağında Bölgesel Sürdürülebilir Gelişme: AB ve Türkiye Örneği (Ankara: Siyasal Kitabevi).

2.     Metin içindeki yollamada (makale): (Keleş ve Özgül, 2017: 302).

Kaynakçada: Keleş, Ruşen ve Özgül, Can Giray (2017), “Belediye Organlarına Kayyım Atamaları Üzerine Bir Değerlendirme”, SBF Dergisi, 72(2): 299-313.

C.    İkiden çok yazarlı kitaplar ve makaleler:

Metin içindeki yollamada (kitap): (Keleş vd., 2017: 89).

Kaynakçada: Keleş, Ruşen, Ayşegül Mengi, Tayfun Çınar, Deniz İşçioğlu, Ozan Zengin, Can Giray Özgül, Tuğba Sin (2017), KKTC’de Yerel Yönetimlerin Sorunları ve Çözüm Önerileri (Ankara: Palme Yayınları).

İkiden çok yazarlı makaleler de yukarıdaki örneğe göre kaynakçada yer alacak ve yollamalar da bu örneğe göre yapılacaktır.

D.    Derleme yayınlar içinde yer alan makaleler:

Metin içindeki yollamada: (Hamamcı, 2016: 405).

Kaynakçada: Hamamcı, Can (2016), “Çevrenin Uluslararası Boyutları”, Keleş,  Ruşen (der.), İnsan Çevre Toplum (Ankara: İmge Kitabevi): 394-412.

E.     Kurum yayınları:

Metin içindeki yollamada : (Türkiye Belediyeler Birliği, 2020: 105).

Kaynakçada: Türkiye Belediyeler Birliği (2020), Temel Belediye Mevzuatı (Ankara).

F.     İnternet kaynakları:

Metin içindeki yollamada: (Avrupa Konseyi, 2011).

Kaynakçada: Avrupa Konseyi (2011), http: // www.coe.int (03.04.2011).

G.    Bunların dışında adı uzun çeşitli resmi yayınlara ya da mevzuata metin içinde yapılacak yollamalarda kısaltmalar kullanılmalıdır.

Örneğin; Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı için AYYÖŞ, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi için AİHM gibi.

H.    Yollamalar dışındaki açıklamalar için dipnot kullanılmalıdır.