Geleneksel olarak düzenlenen Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyumu’nun altıncısı Türkiye Belediyeler Birliği, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Ankara Üniversitesi Ernst Reuter İskan ve Şehircilik Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliğinde düzenlenecektir. Sempozyum 2021 yılı Ekim ayı içerisinde Ankara’da yüzyüze yapılacaktır.  

Altıncı Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyumu’nun ana başlığı “Dirençli Kentler” olarak belirlenmiştir. “Kentsel Direnç” en yalın anlamda, kentlere yönelik her türlü fiziksel, çevresel, toplumsal, kültürel ve ekonomik tehlike, tehdit ve olumsuz durumlar karşısında kentlerin, kenti oluşturan dinamiklerin ve aktörlerin eşgüdümüyle ve kapsamlı bir biçimde mücadele etmesi anlamına gelmektedir. İnsan yerleşimlerinin tarih boyunca risk altında olduğu bir gerçek olmakla birlikte, günümüzde kentleşmenin doğa üzerinde yarattığı baskı nedeniyle risklerin daha önce olmadığı kadar arttığı gözlemlenmektedir.  Gerek doğal yollarla gerekse insan faaliyetlerinden kaynaklı tehlikeler ve tehditler nedeniyle kentlerin risk altında olduğu bir döneme girilmiştir. Deprem, yangın, erozyon, sel, taşkın, kıtlık ve kuraklık gibi doğal nedenler ile nükleer, biyolojik, kimyasal kazalar, taşımacılık kazaları ve endüstriyel kazalar gibi insan kaynaklı nedenler risklerin farklı ve öne çıkan örneklerini oluşturmaktadır. Öte yandan, giderek artan ve neredeyse kitlesel nitelik taşıyan yoksulluk, suç ve suçluluk, salgın hastalıklar bu örneklere eklenebilir. Bu risklerle mücadelede kent yönetimleri en önemli aktörler olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak mücadelenin kent yönetimlerinin ötesine geçerek çok aktörlü ve çok boyutlu bir yapıda sürdürülmesi gerekmektedir. Kentlerin potansiyel tehdit ve tehlikelere karşı mücadelesinde dirençliliğin yanında “yeni normal” olarak adlandırılabilecek duruma adaptasyon sağlanması da büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle oluşturulacak politikaların, hazırlanacak eylem planlarının ve uygulamaların yönetişim ilkelerini esas alan bir anlayışla hayata geçirilmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen konular göz önüne alındığında dirençlilik, kentsel politikalar alanının en önemli tartışmalarından birisi haline gelmiştir ve 21. yüzyılın en önemli tartışma noktalarından birisi olacağı öngörülmektedir.

Bu Sempozyum dirençli kentler konusunun çeşitli boyutlarına ilişkin çalışmalar yapan akademisyenleri, siyasetçileri, sivil toplum kuruluşlarını ve özel sektör temsilcilerini bir araya getirmeyi hedeflemektedir. Sempozyumda, dirençli kentler başlığı altında aşağıda yer alan pek çok konu ele alınacak ve bu alandaki sorunlar tartışmaya açılacaktır.